Avoimet tehtävät

Kurssinjohtajat: Alkukurssit

Eldis 22
Julkaistu
21.9.2021
Toimiala
Hakuaika
30.11.2021

Kuvaus

Nuorilla on oikeus saada leirillä tarvitsemaansa ohjausta!

Koulutus on henkilömäärältään suurin toimiala ja sillä on kokonaisvastuu koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Koulutuksen tasapuolisuus, tehokkuus, toimivuus, viihtyvyys ja elämyksellisyys tulevat olemaan suunnittelun keskiössä. 

Palokuntanuorten kurssien koulutukset on lajiteltu teemoihin. Eldis22 leirillä koulutukset järjestetään keskitetysti teemoittain erilaisilla koulutusalueilla, joita kutsumme teemapuistoiksi. Teemapuistoihin kootaan ammattitaitoiset kouluttajat ja tarvittava kalusto sekä rakennetaan innostavia koulutusympäristöjä. Ajatuksena on taata jokaiselle nuorelle laadukas ja tasapuolinen koulutus. Kouluttajat toimivat teemamestareiden alaisuudessa.

Laadukkaiden koulutusten lisäksi nuorilla on oikeus saada koulutuksissa tarvitsemaansa ohjausta! Kursseilla toimivien ohjaajien tarkoituksena on edistää nuoren oppimista ja vahvistaa nuorten aktiivisuutta ja vastuullisuutta. Oikealla ohjauksella nuoria autetaan ja tuetaan kuulumaan ryhmään sekä toimimaan sen jäsenenä. Ohjauksella on keskeinen merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Haemme kurssinjohtajia Alkukursseille 1 ja 2! Kurssinjohtajat toimivat vapaaehtoisesti tehtävässään. Tutustu kurssien ikäsuosituksiin ja sisältöihin klikkaamalla tätä.

Kurssinjohtajan tehtävänä on: 

 • luoda myönteinen, mukaansa tempaava, hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri kurssille
 • organisoida ja järjestellä kurssin käytännön asioita
 • määrittää kurssilla tarvittavan ohjaajaresurssin 
 • rekrytoida itselleen varahenkilö (kurssin varajohtaja)

HAKIJALTA ODOTAMME 

 • 7-10 vuotiaiden nuorten ohjauskokemusta
 • selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa (materiaalit ja ohjeistukset), leiriorganisaatio tarjoaa käännösapua ruotsiksi ja englanniksi 
 • sitoutumista tehtävään

Eduksi luetaan: 

 • kokemus nuorten kouluttamisesta / ohjaamisesta ja varhaisnuorisotyöstä
 • varhaisnuoriso-osaston kouluttajakurssin, nuoriso-osaston kouluttajakurssin tai nuoriso-osaston johtajakurssin suorittamista
 • muu kielitaito (ruotsi, englanti) 

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme: 

 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta 
 • yhteistyökykyä ja -halua

Suunnittelemme koulutusta ja leiriä Microsoft Teamsin avulla, johon saat leiriorganisaation tunnukset.

Saat tehtävän suorittamisesta todistuksen.  

  

Valintaprosessi 

Kurssinjohtajien hakuaika 29.9 - 30.11.2021. Hakijat haastatellaan.

Kurssinjohtajan tehtävä kestää keväästä 2022 aina leirin loppuun asti. Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään.

 

Kerron mielelläni lisää,

Juha Kylmälä (@belthaxor)

Koulutuspäällikkö 

juha.kylmala@eldis22.fi 

+358 40 124 5215 

 

Leirin somekanavat: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

 

De unga har rätt att få behövlig handledning under lägret!

Utbildningen är till personalantalet den största branschen och ansvarar i sin helhet för planering, utförande och rapportering av utbildningen. Utbildningens jämlikhet, effektivitet, funktionalitet, trivsamhet och upplevelse kommer att ligga i centrum för planeringen.

Brandkårsungdomarnas utbildnings kurser är indelade i teman. Eldis22 lägrets kurser kommer att ordnas centrerat tema vis på områden som vi kallar för tema parker. Till tema parkerna samlar vi yrkeskunniga utbildare och behövlig utrustning och bygger inspirerande utbildnings miljöer. Tanken är att garantera för varje ungdom en jämlik och kvalitativ utbildning. Utbildarna fungerar under tema mästarna.

Förutom kvalitativ utbildning har de unga rätt att få behövlig handledning! Till ledarnas uppgift på kurserna gör att främja inlärningen för den unga och stärka den ungas aktivitet och ansvarstagande. Med rätt handledning hjälper och stöder man tillhörande av en grupp samt att fungera som en medlem i den. Handledningen har en central roll i ökandet av välmående och hindrande av utanförskap.

UPPGIFTSBESKRIVNING

Vi söker en kursledare för Nybörjarkurserna 1 och 2! Kursledaren fungerar på frivillig bas i sin uppgift. Fördjupa dig i ålders rekommendationerna för kursen och innehåll här.

Till kursledarens uppgifter hör:

• skapa en positiv med dragande, accepterande och säker stämning för kursen

• organisera och ställa i ordning de praktiska sakerna

• definiera resursbehovet av ledare

• rekrytera en egen reservperson (kursen vice ledare)

AV DEN SÖKANDE FÖRVÄNTAS

• ledarerfarenhet av 7-10 åringar

• klar skriftlig förmåga i finska (material ja anvisningar), lägerorganisationen erbjuder översättningshjälp till svenska och engelska

• att man förbinder sig till uppgiften

Till fördel räknas:

• erfarenhet av att utbilda och leda ungdomar

• utförd ungdoms utbildar kurs eller ungdoms ledarkurs

• annan språk kunskap (svenska, engelska)

Som personliga egenskaper uppskattas:

• förmåga att tänka utanför boxen

• samarbetsförmåga och vilja

Vi planerar utbildningen och lägret med hjälp av Microsoft Teams, dit du får lägerorganisationens användarkoder.

Efter utfört arbete får du ett intyg.

 

Valprocess

Kursledarnas ansökningstid är 29.9 - 30.11.2021. De sökande intervjuas.

Kursledarens uppgift börjar våren 2022 och pågår ända till lägrets slut. Berätta i ansökan vem du är och varför du är det bästa valet för uppgiften.

Jag berättar gärna mera,

Juha Kylmälä (@belthaxor)

Utbildningschef

juha.kylmala@eldis22.fi

+358 40 124 5215

 

Lägrets somekanaler: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

Hae tehtävään
Raahaa tiedostot tähän selaa tiedostoja...
Voit lähettää ansioluettelosi PDF- tai Word-muodossa.
Vieritä ylös Skip to content
Haluatko varmasti poistaa tämän tiedoston?
/