Avoimet tehtävät

Teemamestari: Varautumispuisto / Temamästare

Eldis 22
Julkaistu
22.9.2021
Toimiala
Hakuaika
31.03.2022

Kuvaus

Haluamme, että jokainen nuori viihtyy ja kokee mahtavia elämyksiä koulutuksissa! 

Koulutus on henkilömäärältään suurin toimiala ja sillä on kokonaisvastuu koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Koulutuksen tasapuolisuus, tehokkuus, toimivuus, viihtyvyys ja elämyksellisyys tulevat olemaan suunnittelun keskiössä. 

Palokuntanuorten kurssien sisällöt on lajiteltu teemoihin. Eldis22 leirillä koulutukset järjestetään keskitetysti teemoittain erilaisilla koulutusalueilla, joita kutsumme teemapuistoiksi. Teemapuistoihin kootaan ammattitaitoiset kouluttajat ja tarvittava kalusto sekä rakennetaan innostavia koulutusympäristöjä. Ajatuksena on taata jokaiselle nuorelle laadukas ja tasapuolinen koulutus. 

Varautumispuiston koulutuksissa nuori oppii tunnistamaan yleisen vaaramerkin, ymmärtää sen merkityksen ja osaa toimia sen mukaisesti. Lisäksi varautumispuisto tarjoaa tietoa vaarallisten aineiden onnettomuuksista, väestönsuojista ja eri asteisista varautumissuunnitelmista (yksilön, kunnan ja valtion).

Kohderyhmät: Alkukurssi 2, Tasokurssi 2, Varautumiskurssi ja International Rescue

Esimerkkejä teemapuistossa käytettävästä kalustosta: erilaiset varoituskyltit, suojavarusteet ja mittauslaitteistot

 

TEHTÄVÄNKUVAUS

Haemme Varautumispuistolle teemamestaria, jolla on kokonaisvastuu omasta teemapuistosta sekä Varautumiskurssista. Teemamestari toimii vapaaehtoisesti tehtävässään.

Teemamestarin tehtävänä on: 

 • suunnitella teemapuiston rakenne ja visuaalinen ilme (mahdollisuus sponsoriyhteistyöhön) 
 • määrittää teemapuistossa tarvittavan kouluttajaresurssin 
 • suunnitella teemapuiston koulutukset 
 • suunnitella teemapuiston viikko-ohjelma
 • määrittää teemapuistossa tarvittava koulutuskalusto ja niiden lukumäärät
 • rekrytoida itselleen varahenkilö(t)
 • toteuttaa teemapuiston koulutukset yhdessä kouluttajien ja kouluttajaharjoittelijoiden kanssa
 • luoda myönteinen, mukaansa tempaava, hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri varautumiskurssille
 • organisoida ja järjestellä varautumiskurssin käytännön asioita

HAKIJALTA ODOTAMME 

 • eri ikäisten nuorten kouluttajakokemusta 
 • koulutusten suunnittelukokemusta 
 • laajaa teeman mukaista tietoa ja taitoa (substanssiosaaminen) 
 • selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa (materiaalit ja ohjeistukset), leiriorganisaatio tarjoaa käännösapua ruotsiksi ja englanniksi 
 • sitoutumista tehtävään 

Eduksi luetaan: 

 • kokemus kurssinjohtajan, nuoriso-osaston johtajan tai koulutuspäällikön tehtävistä 
 • muu kielitaito (ruotsi, englanti) 

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme: 

 • kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta 
 • yhteistyökykyä ja -halua sekä  
 • intoa oppia uutta ja kehittää uusia asioita 

Suunnittelemme koulutusta ja leiriä videopalavereilla Teamsin avulla sekä ajoittain pääkaupunkiseudulla. Sinulla tulee olla valmius osallistua suunnittelukokouksiin sekä diginä että ajoittain paikan päällä. Matkakulut korvataan. 

Saat tästä tehtävästä erinomaista kokemusta nousujohteisten ja elämyksellisten koulutusten suunnittelusta sekä lisättyä osaamistasi projektinhallinnasta. Saat tehtävän suorittamisesta todistuksen.  

  

Valintaprosessi 

Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löytyessä. Olethan siis nopea!

Teemamestarin tehtävä kestää syksystä 2021 aina leirin loppuun asti. Kerro hakemuksessasi kuka olet ja miksi olisit paras valinta tähän tehtävään.

 

Kerron mielelläni lisää,

Juha Kylmälä (@belthaxor)

Koulutuspäällikkö 

juha.kylmala@eldis22.fi 

+358 40 124 5215 

 

Leirin somekanavat: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

 

Vi vill att varje ungdom skall trivas och få fantastiska upplevelser under utbildningarna!

Utbildningen är till personalantalet den största branschen och ansvarar i sin helhet för planering, utförande och rapportering av utbildningen. Utbildningens jämlikhet, effektivitet, funktionalitet, trivsamhet och upplevelse kommer att ligga i centrum för planeringen.

Brandkårsungdomarnas utbildnings kurser är indelade i teman. Eldis22 lägrets kurser kommer att ordnas centrerat tema vis på områden som vi kallar för tema parker. Till tema parkerna samlar vi yrkeskunniga utbildare och behövlig utrustning och bygger inspirerande utbildnings miljöer. Tanken är att garantera för varje ungdom en jämlik och kvalitativ utbildning.

I beredskapsparken lär sig de unga att identifiera den allmänna varningssignaler, förstå dess betydelse och att fungera där efter.. Dessutom får man kuska och information om olyckor med farliga ämnen, befolkningsskydd och olika nivåer av beredskapsplaner(personliga, kommunala och statliga)

Målgrupp: Nybörjarkurs 2, Nivåkurs 2, beredskapskursen och International Rescue

Exempel på utrustning som används i temaparken: olika varningsskyltar, skyddsutrustning mätinstrument

UPPGIFTSBESKRIVNING

Vi söker en temamästare för Beredskaps temat som har helhetsansvaret över den egna temaparken samt Beredskapskursen! Kursledaren fungerar på frivillig bas i sin uppgift.

Till temamästarens uppgifter hör:

• planera strukturen av temaparken och det visuella utseende(möjlighet till sponsor samarbete)

• definiera resursbehovet av ledare för temats kurser

• planera kurserna under temaparken

• planera veckoprogrammet för temaparken

• definiera behovet av utrustning och antal för utbildningen i temaparken

• rekrytera en egen reservperson(er)

• förverkliga temaparkens utbildningarna tillsammans med utbildarna och utbildar praktikanterna

• skapa en positiv med dragande, accepterande och säker stämning för beredskapskursen

• organisera och ställa i ordning de praktiska sakerna för beredskapskursen

AV DEN SÖKANDE FÖRVÄNTAS

• ledarerfarenhet av unga i varierande ålder

• erfarenhet av att planera utbildningar

• bred kunskap inom temat(substanskunskap)

• klar skriftlig förmåga i finska (material ja anvisningar), lägerorganisationen erbjuder översättningshjälp till svenska och engelska

• att man förbinder sig till uppgiften

Till fördel räknas:

• erfarenhet av att fungera som kursledare, ungdomsledare eller skolningschef

• annan språk kunskap (svenska, engelska)

Som personliga egenskaper uppskattas:

• förmåga att tänka utanför boxen

• samarbetsförmåga och vilja

• passion att lära sig nytt och att utveckla saker

Vi planerar utbildningen och lägret som videopalaver med Teams och stundvis i huvudstadsregionen. Du måste ha möjlighet att delta i planeringsmötena både digitalt och stundvis lokalt på plats. Resekostnaderna ersättes

Du från uppgiften en bra erfarenhet och upplevelse av att planera utbildningarna och ökat din kunskap i projekthantering. Du får för utförd uppgift ett intyg.

 

Valprocess

Platsen fylls genast då en lämplig person hittas. Så var snabb!

Temamästarens uppgift börjar hösten 2021 och pågår ända till lägrets slut. Berätta i ansökan vem du är och varför du är det bästa valet för uppgiften.

Jag berättar gärna mera,

Juha Kylmälä (@belthaxor)

Utbildningschef

juha.kylmala@eldis22.fi

+358 40 124 5215

 

Lägrets somekanaler: @palokuntaleirit (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok)

Vieritä ylös
Skip to content