Jälki-Ilmoittautuminen

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Logo-Kit-Eldis2020-09

Eldis 22 -leirille on avattu mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen!

Tervetuloa Eldis 22 -leirille!

Olemme avanneet lyhyen jälki-ilmoittautumisen 10-15.4.2022

Me leirin tekijät olemme jännittäneet leiri-ilmoittautumista, kuten varmasti moni muukin. Tosiasia on, että tapahtumaan ilmoittautui juuri asettamamme minimimäärä reilu 2500 osallistujaa ja sen vuoksi, sekä saadun palautteen perusteella, päätimme muuttaa päätöstämme leirin jälki-ilmoittautumisesta. Mikäli leiri-ilmoittautuminen meni ohi, niin tämä on niin sanotusti the final call for check in to Eldis 22 at Gate Malmi airport. Huomioittehan, että jälki-ilmoittautuneille leirimaksu on 220 €/ viikko ja jälki-ilmoittautumisessa ei ole peruutusmahdollisuutta.

Toimi näin:

 1. Kysy omasta palokunnastasi, ketkä lähtevät leirille.
 2. Pyydä lähtijöiltä tarvittavat tiedot. Hyödynnä leirin ilmoittautumislomakkeita (Nuoren ilmoittautumislomake – Word-tiedosto tai Toimihenkilön ilmoittautumislomake – Word-tiedosto) ja pyydä osallistujia palauttamaan ne allekirjoitettuna heti.
 3. Mene jälki-ilmoittautumislomakkeelle Lyytiin.
 4. Täytä tiedot verkkolomakkeelle ja lähetä ilmoittautuminen.

Jos ilmoitat yksittäisen palokuntalaisen, vanhemman tai muun osallistujan, toimi näin:

 1. Kerää tarvittavat tiedot.
 2. Täytä tiedot verkkolomakkeelle ja lähetä ilmoittautuminen.

Leirimaksu

Jälki-ilmoittautuneille leirimaksu on 220€/hlö.

Hintaan sisältyy maittavat leiriateriat, laadukasta koulutusta, mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa sekä tietenkin leiripaita.

Leirin säännöt, ilmoittautumis-, peruutus ja osallistumisehdot

Leirisäännöt

Tavoite

Leirin sääntöjen ja ohjeiden tavoitteena on huolehtia kaikkien leirille osallistuvien turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Sääntöjen soveltaminen

Leirin säännöt koskevat kaikkia leirille osallistuvia, niin toimihenkilöitä kuin nuoria ja vieraita. Leirille osallistumalla sitoudut noudattamaan leirisääntöjä.

Sääntöjen rikkominen

Leirin sääntöjen rikkomiseen puututaan aina. Rangaistukset riippuvat teon vakavuudesta ja toistuvuudesta.  Rangaistuksia ovat kuuleminen, varoitus ja poistaminen leiriltä. Edellä mainituista rangaistuksista ilmoitetaan aina palokunnan vastuuhenkilölle, tarvittaessa palokunnalle tai vanhemmille. Kahdesta varoituksesta seuraa leiriltä poistaminen. Päätöksen leiriltä poistamiseen tekee leiripäällikkö ja turvapäällikkö tai heidän nimetyt varahenkilönsä. Leiriltä poistaminen tapahtuu asianomaisen omalla kustannuksella.

Järjestyksen valvonta

Leirialueen turvallisuudesta vastaa poliisin asettamat järjestyksenvalvojat. Leirillä sovelletaan kokoontumislakia sekä lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Käyttäytyminen leirillä
 • Toisen omaisuuteen kajoaminen on kielletty.
 • Kiusaaminen on kielletty. Mahdollisiin kiusaamistapauksiin tulee puuttua heti.
 • Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisen rajoja.
 • Päihteet leirin aikana on kielletty. Tupakointi sallittu vain merkityillä paikoilla.
 • Ala-ikäisen leiriläisen poistuminen leirialueelta ilman palokunnan vastuuhenkilön lupaa on kielletty.
 • Leirillä huolehditaan hyvästä hygieniasta.
 • Leiritunniste pitää olla koko ajan mukana.
 • Leirialueelle ei saa päästää ulkopuolisia. Ulkopuolisten henkilöiden havainnoista ilmoitetaan leirin turvaan.
Leirialueen järjestys
 • Hiljaisuuden aikaa tulee kunnioittaa.
 • Leirialueella liikkuessa täytyy huomioida muut.
 • Tulenteko on sallittu vain luvalla, tämä koskee kaikkia lämmityslaitteita.
 • Rakenteiden turvaetäisyys on vähintään neljä metriä.
 • Moottoroiduilla ajoneuvoilla liikkuminen on luvanvaraista. Ainoastaan toimihenkilöillä on oikeus käyttää moottoroimattomia kulkuvälineitä.
 • Lemmikkieläimien tuominen kielletty.
Viranomaisille lähetettävät tarkentavat säännöt

Järjestyksenvalvonnan toimivallan mahdollistamiseksi viranomaisille toimitetaan yksilöidyt tarkennetut toimintaohjeet, jotka jokainen leiriläinen saa tarvittaessa käyttöönsä Turvan päivystäjältä.

Jälki-ilmoittautumisehdot

Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan Lyyti-ilmoittautumisen kautta. Muita ilmoittautumisia ei huomioida.

Leirimaksu sisältää leirin ruokailut, ohjelman, koulutuksen ja leiripaidan. 

Leiri-ilmoittautuminen on sitova.

Leirimaksut laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Leirimaksut on suoritettava eräpäivään mennessä. Leiripaikka varmistuu vasta, kun leirimaksu on suoritettu.

Osallistumisehdot

Palokuntanuorten Eldis 22 -leiri on päihteetön ja syrjinnästä vapaa leiri. Jokainen leiriläinen sitoutuu kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti ja noudattamaan leirin sääntöjä ja ohjeita.

Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen leiriläinen antaa suostumuksensa leiri-ilmoittautumista koskevaan henkilötietojen käsittelyyn (lue lisää tietosuojaselosteesta) ja hyväksyy leirin peruutusehdot.

Kuvaamme tapahtumassamme kuva- ja videomateriaalia Eldis 22 -leirin ja palokuntanuorisotoiminnan viestintä- ja markkinointikäyttöön. Palokuntanuorisotoimintaa kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti. Valokuvissa esiintyvät ihmiset esitetään aina myönteisessä asiayhteydessä. Leirillä otettuja kuvia ja videoaineistoja voidaan käyttää Eldis 22 -leirin ja palokuntanuorisotoiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa, kuten leiritoiminnan sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla. 

Kuvia ja videoita käyttävät Finlands Svenska Brand -och Räddningsförbund, Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Pelastusliitto. Kuvat voidaan tallentaa edellä mainittujen liittojen kuva-arkistoihin. 

Osaston vastuuhenkilö: Selvitä näitä lupapohjia (lataa kuvauslupapohja Word-tiedosto/ leirin ilmoittautumislomake Nuori Word-tiedosto ja Toimihenkilö Word-tiedosto) hyödyntämällä ennen nuorten ilmoittamista leirille, että nuorten huoltajilta on valokuvauslupa. Mikäli lupaa ei ole, voidaan ilmoittautumisen yhteydessä jättää hyväksyminen myöntämättä. 

HUOM! Olemme päivittäneet valokuvauslupakäytäntöä ja nyt ilmoittautumisen yhteydessä valokuvausluvan hyväksymisen voi jättää hyväksymättä.  

Mahdolliset kuva- ja videoaineistojen käyttöä koskevat kysymykset tehdään kirjallisesti viestintäpäällikölle (juuso.gardemeister@eldis22.fi).

Leiriltä poistaminen ja poistuminen

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä, eikä tällöinkään osallistumismaksua palauteta.

Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen leirialueella tai muutoin leirin aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä leirille saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Alaikäisten alkoholin tai huumausaineiden käytön tai hallussapidon kohdalla asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus sekä otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Täysi-ikäisen osallistujan kohdalla hänet lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua palauteta.

Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.  

Mikäli osallistuja keskeyttää leirin omalla tai huoltajan päätöksellä, ei osallistumismaksua palauteta.

Jälki-ilmoittautumisen peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova eikä ilmoittautumista voi perua. Mikäli jälki-ilmoittautunut ei pääse osallistumaan leirille, ei leirimaksua palauteta.

Korona

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, Uudenmaan Pelastusliitto ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus (1) muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa, sekä (2) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, leirin järjestäjillä on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä, sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este/ leirin peruuntuminen muulla syyllä kuin korona. Uudenmaan Pelastusliitto ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Uudenmaan Pelastusliitto ry kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Uudenmaan Pelastusliitto ry ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Uudenmaan Pelastusliitto ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia (pois lukien koronaviruspandemia), suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa Uudenmaan Pelastusliitto ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä, sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta.

Vieritä ylös
Skip to content