Anmälning till lägret

Anmälning till lägret

Logo-Kit-Eldis2020-09

Till Eldis 22 lägret ANMÄLER MAN SIG VIA haka 1.10.2021–31.3.2022

Anmälningen är slutförd! Vi syns på lägret!

Till Eldis 22 lägret anmäler man sig via Haka 1.10.2021–31.3.2022. De brandkårer och enskilda lägerdeltagare som inte använder Haka så anmäler sig genom en skild länk. Länken läggs till på lägrets webbsidor senare under oktober. Till skriftskolan skall man anmäla sig via en egen blankett, några andra anmälningssätt beaktas ej.

Till räddningsväsendets grundkurs (tidigare släckningsmannakurs) anmäler 1.10–15.12.2021. Utbildningen på skritskolan och räddningsväsendets grundkurs går på finska

Lägeravgiften

Lägeravgiften är 170€/person.

Lägeravgiften är 170€/pers och inkluderar goda måltider, kvalitativ utbildning, angenämt fritidsprogram och givetvis en läger t-skjorta. Åt de som anmäler sig före årsskiftet utlovas en överraskningsgåva då man anländer till lägret.

Skidi brankkare under 7 år deltar i Eldis 22 lägret till ett pris på 50€/barn, tillsammans med en förälder.

Om man inte kan delta i lägret hela veckan, så kan man även delta en eller två dagar till ett dagspris på 35€/pers. I detta pris är inte läger t-skjortan inräknad.

Hur används lägeravgiften?

Lägeravgiften används i helhet för att täcka kostander.

En lägerdeltagares avgift för Eldis 22 är 270€.

Det vill säga att ca. 40% av lägeravgiften finansieras av understöd som inriktas till brandkårsarbete!

Vill du påverka hur lägret blir?

Lägerorganisationen tar gärna emot förbättringsförslag, idéer, tankar och feedback!

Berätta om dina idéer på ungasideer.fi sidan eller tag kontakt med oss Ota yhteyttä!

Lägeravgiftens fördelning:

Mat 22 %
Underhåll 19 %
Allmän utgift 18%
Utbildning och internationella 13 %
Kommunikation 9 %
Program 7 %
Säkerhet 5%
Lägerledningen 5 %
Kansli 2 %

Läger regler, anmälnings-, annulerings- och deltagar vilkor

Läger regler

Mål

Lägrets regler och anvisningars mål är trygga att alla som deltar i lägret skall känna sig trygga och trivas.

Tillämpning av reglerna

Lägrets regler gäller alla som deltar i lägret, både funktionärer som ungdomar och gäster. Genom att delta i lägret förbinder du dig att följa läger reglerna.

Brytande av reglerna

Bryter man mot reglerna så tas det tag i. Straffen beror på gravhet och på om det är återkommande. Straff är förhör, varning och avlägsnande från lägret. Vid ett eventuellt straff informeras alltid brandkårens ansvarsperson, vid behov även till brandkåren eller föräldrarna. Efter två varningar följer avlägsnande från lägret. Beslut om att avlägsna någon från lägret gör lägerchefen eller säkerhetschefen eller deras vicechefer. Avlägsnande från lägret sker på den berördas egen bekostnad.

Ordnings övervakande

Lägerområdet övervakas av polisen utnämnda ordningsvakter. På lägret följs lagen för sammankomster och lagen för privata säkerhetstjänster.

Uppförande på lägret
 • Låt bli andras egendom.
 • All mobbning är förbjuden. Man skall ta i mobbningsfall direkt.
 • Alla har rätt till integritet och alla har skyldighet att beakta de andras gränser.
 • Förbjudet att använda rusmedel på lägret. Rökning tillåtet endast på utmärkta platser.
 • En minderårig lägerdeltagare får inte avlägsna sig från lägerområdet utan att lov av brandkårens ansvars person.
 • På lägret upprätthåller vi hög hygien.
 • Läger ID har man alltid med sig.
 • Inga utomstående får släppas in på lägerområdet. Vid upptäckt av utomstående så meddelar man direkt till lägrets säkerhetsansvariga.
Lägerområdets ordning
 • Respektera tystnad.
 • Beakta andra då du rör dig på lägerområdet.
 • Uppgörande av eld kräver tillstånd, gäller alla värmeapparater.
 • Säkerhetsavståndet mellan konstruktioner är minst fyra meter.
 • Att framföra motordrivna fordon kräver tillstånd. Endast funktionärer har rätt att använda icke motoriserade fortskaffningsmedel.
 • Husdjur är förbjudet att ha med.
Till myndigheter överlåtna handlingar

För möjliggörande av ordningsövervakningens jurisdiktion överlämnas mera detaljerade handlingsdirektiv som alla läger deltagare kan få till sitt förfogande hos säkerhets dejouren.

Vilkor för anmälan

Anmälan till lägret Eldis 22 pågår 1.10.2021–31.3.2022 via HAKA. Anmälning utan Haka för enskilda parsoner och brandkårer via Lyyti. Endast anmälningar som görs via Haka eller Lyyti beaktas.

Lägeravgiften inkluderar goda måltider, kvalitativ utbildning, angenämt fritidsprogram och givetvis en läger t-skjorta. Läger t-skjortan inräknad inte för Skidi brankkare och dagspriset.

Anmälan är bindande.

Lägeravgiften faktureras efter anmälningen. Lägeravgiften skall erläggas senast på förfallodagen. En lägerplats säkras först när lägeravgiften är betald.

Vilkor för deltagande

Brandkårsungdomarnas läger Eldis 22 är fritt från rusmedel och diskriminering. Varje lägerdeltagare förbiser sig att behandla alla jämställt och att följa lägrets regler och direktiv.

I samband med anmälningen till lägret ger varje lägerdeltagare sitt samtycke till att lägeranmälans personuppgifter behandlas (läs mera om sekretesspolicy) och godkänner lägrets avboknings villkor.

Under Eldis 22 lägret fotograferas och filmas brandkårsungdomarnas verksamhet för kommunikations- och marknadsföringssyfte. Brandkårsungdoms verksamheten presenteras så mångsidigt och realistiskt som möjligt. Personerna som syns på materialet presenteras i en positiv anda. På lägret tagna bilder och videomaterial kan användas inom brandkårsungdomsverksamhetens kommunikation och marknadsföring under lägret Eldis 22 exempelvis på sociala medier och lägrets nätsidor.

Bild och film materialet används av Finlands Svenska Brand och räddningsförbund, Helsingfors räddningsförbund och Nylands räddningsförbund. Materialet kan sparas i nämndas bildarkiv.

Avdelningens ansvarsperson: Utnyttja dessa formulär för att reda ut om vårdnadshavarna ger fotograferingslov över ungdomarna innan ni anmäler ungdomarna till lägret. Om det inte finns samtycke så lämnar man tomt på punkten för godkännande  (ladda ner samtycke till fotografering-formulär (Word-fil)/ Lägrets anmälningsblankett Ungdom (Word-fil) och Funktionär (Word-fil)). 

OBS! Vi har uppdaterat förfarandet kring fotograferingslovet och nu kan man vid anmälningen också låta bli att bevilja fotograferingslov.

Möjliga frågor kring användandet av bild och videomaterial kan riktas skriftligen till kommunikationschefen (juuso.gardemeister@eldis22.fi).

Om en deltagare avlägsnas eller avlägsnar sig från lägret

I en situation där en deltagare orsakar fara eller allvarlig olägenhet för sig själv och/eller andra lägerdeltagare, kan en myndig deltagare skickas hem på egen bekostnad mitt i lägret. Då återbetalas inte deltagaravgiften. I fråga om en minderårig deltagare kallas vårdnadshavaren att hämta deltagaren från lägret. Deltagaravgiften återbetalas inte heller i detta fall.   

Eldis 22 är ett rusmedelsfritt läger. Det är absolut förbjudet att ha med sig, inneha och förtära alkohol eller narkotika på lägerområdet eller annars under lägret. I förbudet ingår också att anlända berusad till lägret och att uppträda berusad i övrigt. Man ingriper omedelbart i innehav och förtäring av alkohol eller narkotika. När det gäller minderårigas användning eller innehav av alkohol eller narkotika görs en barnskyddsanmälan och man kontaktar vårdnadshavarna som ombeds att hämta deltagaren. Deltagaravgiften återbetalas inte i ovan beskrivna situationer. En myndig deltagare skickas hem på egen bekostnad mitt i lägret och deltagaravgiften återbetalas inte.  

Användning och innehav av narkotika är ett brott som alltid också polisanmäls.    

Om deltagaren avbryter lägret genom eget beslut eller vårdnadshavarens beslut, återbetalas inte deltagaravgiften.  

Avboknings villkor

Anmälningen sker 1.10.2021–31.3.2022 genom Haka. Enskilda lägerdeltagare utan brandkår, konfirmanderna och de brandkårer som inte använder Haka, anmäler sig genom skild länk påläggets nätsidor www.eldis22.fi. Andra anmälningssätt beaktas ej.

Lägeravgiften inkluderar mat under lägret, utbildning och en lägerskjorta. Dagsläger priset inkluderar inte en lägerskjorta och inte heller för dagisbarnen.

Lägeranmälningen är bindande. Anmälningen kan avbokas efter att anmälningstiden gått ut (31.3.2022) i nedanstående fall. Avbokningen sker genom att skicka en e-post till lägerkansliet (toimisto@eldis22.fi).

 • Sommarjobb eller semester: Om du får sommarjobb eller om du trots semester önskemål inte får semester under lägertiden, så kan du avboka ditt deltagande senast 31.5.2022. Som krav är uppvisande av arbetsavtal eller intyg av arbetsgivaren, då återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

 • Sjukdomsfall: Om du insjuknar så återbetalas lägeravgiften i sin helhet mot läkarintyg.

Fram till 31.5.2022 kan även deltagandet i lägret flyttas över till en annan person inom brankåren.

Coronaviruset

Av orsaker som direkt eller indirekt beror på coronaviruset eller för att förhindra att det sprids har Nylands Räddningsförbund rf enligt eget övervägande rätt att (1) ändra ett evenemang, inklusive dess innehåll, organiseringssätt, tidpunkt, varaktighet och plats, och (2) avbryta ett evenemang. Dessutom, om evenemanget inte kan ändras eller flyttas med rimliga arrangemang eller om det på grund av coronavirusets framskridande inte är ändamålsenligt eller tryggt, har Nylands Räddningsförbund rf rätt att inhibera evenemanget. Om evenemanget måste inhiberas eller avbrytas eller om evenemanget flyttas till en tidpunkt som inte passar deltagaren, återbetalas deltagaravgiften till deltagaren minus den andel som redan bundits till att ordna evenemanget och som inte kan fås tillbaka av betalningsmottagaren eller i sista hand av försäkringsbolaget.  

Force Majeure

Inhibering av läger av annan orsak än coronaviruset. Nylands Räddningsförbund rf svarar inte för ändring eller skada som beror på ett hinder som står utanför Nylands Räddnignsförbund rf skäliga påverkansmöjligheter och som Nylands Räddningsförbund rf inte skäligen kan förutsättas ha beaktat vid anmälningstidpunkten och vars följder Nylands Räddningsförbund rf inte heller skäligen skulle ha kunnat förhindra, såsom krig, uppror, global pandemi (exklusive coronaviruspandemin), en myndighetsåtgärd eller rekommendation som hindrar genomförandet, strejk eller motsvarande undantagstillstånd i Finland. Till dessa situationer hör också skador som orsakas av naturfenomen, såsom skogsbrand eller orkan, som inträffat i synnerhet på evenemangets område eller i dess omedelbara närhet och som hindrar att evenemanget arrangeras. I en sådan situation har Nylands Räddningsförbund rf enligt eget övervägande rätt att inhibera, avbryta eller ändra ett evenemang, inklusive dess innehåll, organiseringssätt, tidpunkt, varaktighet och plats. Om evenemanget måste inhiberas eller avbrytas eller om evenemanget flyttas till en tidpunkt som är olämplig för deltagaren återbetalas deltagaravgiften till deltagaren minus den andel som redan bundits till att ordna evenemanget och som inte kan fås tillbaka av betalningsmottagaren. 

Vieritä ylös
Skip to content