Tietosuojaseloste

Tieto-
suoja-
seloste

Tietosuoja ja evästeet

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojesi suojaamiseen. Tätä tietosuojaselostetta käytetään palokuntanuorten suurleiri 2022 projektin sivustoon ja tiedonkeräämisessä hyödynnettäviin sovelluksiin.

Verkkosivustomme osoitteet ovat palokuntaleirit.fi ja eldis22.fi.

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Pelastusliitto ry

2 Yhteyshenkilö

Valtteri Tervala, valtteri.tervala@upl.fi, 050 530 5124

3 Rekisterin nimi

Palokuntanuorten suurleiri 2022

4 Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on leiriläisten, vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien henkilötietojen ajantasainen hallinta ja yhteydenpito projektin aikana. Lisäksi projektiin kiinteästi liittyvien sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden informoiminen, palvelu ja muu yhteydenpito. Henkilötietoja voidaan käyttää projektin toteuttamiseen, viestintään, vaikuttamistyöhön sekä selvityksiin ja kyselyihin.

5 Henkilötietojen käsittelyn peruste

Leiriläisten ja vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, rekisteröidyn suostumukseen tai projektin oikeutettuun etuun huolehtia vapaaehtoisten viestinnästä ja tehtävistä. Sidosryhmien ja kumppaneiden edustajilla on yhteys rekisterinpitäjään yhteistoiminnan vuoksi. Edustajien henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja/tai oikeutettuun etuun.

 6 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröityjen tiedot saattavat sisältää seuraavia tietoja, mikäli tilaisuuden luonne tai tapahtuman toteutukseen tarvitaan näitä tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Henkilötunnus
 • Erityisruokavalio
 • Sairaudet
 • Erityisen tuen tarve
 • Leiripaidan koko
 • Hygieniapassi
 • Ajokorttiluokat
 • Palokunta
 • Huoltajan/ omaisen yhteystiedot
 • Kuvauslupa

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltään itseltään tai osaston vastuuhenkilöltä Haka – turvallisuusosaamisen hallinnointikannan, Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmän, verkkolomakkeen, sähköpostin tai puhelimen kautta. Lisäksi tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä voidaan käyttää sidosryhmien ja kumppaneiden verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan jakaa tapahtuman sidosryhmien kesken. Uudenmaan Pelastusliitto ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

9 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Tiedot kerätään erillisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterien käyttöön tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi erikseen nimetyt henkilöt.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyen vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (jos käsittely suoritetaan automaattisesti).

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun mukaisesti toteuttamista koskeva pyyntö tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Uudenmaan Pelastusliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Uudenmaan Pelastusliitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydentot tulee tehdä sähköpostitse Valtteri Tervalalle osoitteeseen valtteri.tervala@upl.fi.

12 Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai kerättävien tietojen tai käyttötarkoituksen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 28.10.2021.

Evästeet

Evästeet on tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun tietojasi halutaan säilyttää siirtyessäsi internetpalvelun sivulta toiselle. Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi, sivuston käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi sekä sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen. Näistä evästeistä pakollisiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmansien osapuolten evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten verkkosivustoa käytetään. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin näiden evästeiden käytöstä poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi. Voit hallita sivuston käyttämiä evästeitä sivuston alareunassa, kohdassa Evästeet.

DATASKYDD OCH COOKIES

Vi respekterar din integritet. I den här beskrivning över dataskydd och sekretesspolicy definierar vi dina rättigheter kring integritet och våra skyldigheter till skyddande av din personliga information. Den här sekretesspolicyn gäller för brandkårernas storläger Eldis 22 nätsida och för de applikationer som samlar in information.

Nätsidornas adresser är palokuntaleirit.fi och eldis22.fi.

Sekretesspolicy

1 Upprätthållare av registret

Nylands räddningsförbund rf.

2 Kontaktperson

Valtteri Tervala, valtteri.tervala@upl.fi, 050 530 5124

3 Registrets namn

Palokuntanuorten suurleiri 2022 (Brandkårsungdomarnas storläger 2022)

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet för behandlingen av personuppgifter för lägerdeltagarna, frivilliga, samarbetspartners och berörda parter är för en realtids administration och kommunikation under projektet. Dessutom för delgivande av information, kommunikation och service för samarbetspartners och intressenter gällande det här projektet. Personuppgifterna kan användas för förverkligande av projektet, kommunikation, påverkningsarbete samt utredningar och förfrågningar.

5 Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av lägerdeltagarnas och de frivilligas personuppgifter grundar sig på ett avtal, ett registrerat samtycke eller till projektets rätt med syfte, för att ombesörjande av de frivilligas kommunikation och uppgifter. Intressenternas och kumpanernas representanter har kontakt till upprätthållaren av registret på grund av samarbetet. Behandlingen av representanternas personuppgifter grundar sig på ett avtal eller rätt med syfte.

6 Personuppgifter som behandlas

Följande information kan omfattas av den registrerade, ifall tillställningen art eller händelsen förverkligande det kräver:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postaddress
 • kön
 • födelseår
 • personnummer
 • Specialdiet
 • Sjukdomar
 • Behov av särstöd
 • Storleken på läger t-shirt
 • Hygienpass
 • Körkortsklass
 • Brandkår
 • Målmans/ anhöringas kontaktuppgifter
 • Fotograferingstillstånd

7 Informationskällor

Personuppgifterna insamlas av de registrerade själv, Haka -administrationsbasen, Lyyti -anmälningsportalen, nätformuläret, e-post eller genom telefon. Dessutom kan som informationskällor och uppdatering av datan kan användas intressenternas och kumpanernas nätsidor samt företags och personinformations myndigheter och tjänsteleverantörer.

8 Överlåtelse av uppgifter till tredje part och överförande av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter överlåtes inte utanför EU/EES. Registerinformationen kan delas övriga berörda parter emellan. Nylands räddningsförbund överlåter ingen information åt utomstående.

9 Skyddande av personuppgifterna och registrets datasäkerhet

Informationen ansamlas till olika databaser, som är skyddade med brandmur, lösenord och andra tekniska hjälpmedel. För användandet av registren krävs personliga användarnamn och lösenord. Endast skilt definierade personer har tillgång till registeruppgifterna.

10 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be om tillgång till de uppgifter som berör hen samt att hens uppgifter korrigeras eller raderas eller att behandlingen av dem begränsas. Dessutom har den registrerade med hänvisning till särskilda personliga skäl att motsätta sig behandling av uppgifterna i den mån som det förekommer särskild rätt med syfte. Dessutom har den registrerade rätt att överföra informationen från ett system till ett annat (om överföringen sker automatiskt).

Den registrerade bör framlägga enligt ovan nämt en begäran för en överföring enligt registerbeskrivningens Kontaktinformation-del. Nylands räddningsförbund kan be den registrerade att definiera sin begäran skriftligt för att säkerställa den registrerades identitet före behandlingen av begäran.Nylands räddningsförbund kan neka till att förverkliga begäran på den grund som föreskrivs i tillämpad lag.

11 Kontaktinformation

Gällande den registrerades rätt över begäran, frågor om den här registerbeskrivningen och andra kontakter så skall de ske genom e-post till Valtteri Tervala till adressen valtteri.tervala@upl.fi

12 Ändringar i registerbeskrivningen

Denna registerbeskrivning kan uppdateras vid behov, tex vid lagstiftningsändringar eller om det sker ändringar i de insamlade uppgifterna eller om användningen av dem ändrar. De här sekretesspolicy har uppdaterat sista 28.10.2021.

Cookies

Cookies är textfiler, som din webbläsare sparar på din maskin. Cookies används tex när man vill spara din information för att följa med till en annan internet sida. Vår sida använder cookies för att förbättra din använder erfarenhet, för att samla information på vår sida samt för att stöda de sociala mediernas egenskaper. Av dessa cookies så sparas de nödvändigaste på din webbläsare för de är funktionellt viktiga för grundfunktionerna på sidorna. Vi använder även tredje parts cookies som hjälper oss att analysera och förstå varför våra sidor används. Dessa cookies sparas bara i webbläsaren med ditt samtycke. Du har också möjlighet att avstå från dessa cookies. Avstående från vissa av dessa cookies kan dock påverka din bläddrings erfarenhet. I nedre kanten av sidorna under Cookies kan du administrera vilka cookies du vill använda.

Vieritä ylös Skip to content